Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pipe Vision

 

Artikel 1, Toepasselijkheid. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of door Pipe Vision gevestigd te Sint oedenrode, hierna aan te duiden als:”Pipe Vision”. 

Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pipe Vision te Sint Oedenrode opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden. 

  

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pipe Vision en een opdrachtgever waarop Pipe Vision deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pipe Vision, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pipe Vision en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

  

Artikel 2, Offerte. 

1. De door Pipe Vision gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pipe Vision is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 

2. De bevestiging tot het aangaan van een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Pipe Vision te Udenhout uitdrukkelijk is aanvaard en (schriftelijk) is bevestigd, is deze voor Pipe Vision bindend. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pipe Vision niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

5. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW en gebaseerd op uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op normale werkdagen en normale werktijden, welke gelden van 8.00 – 17.00 uur met inachtneming van 1 uur pauze. 

6. Tenzij tussen opdrachtgever en Pipe Vision anders overeengekomen, worden de in rekening gebrachte uren berekend vanaf het tijdstip van vertrek standplaats (zijnde het bedrijfsterrein van Pipe Vision, Dreesstraat 23 Sint oedenrode.) tot aankomst op de standplaats van het te verrichten werk. 

7. Voor wachturen die voor Pipe Vision ontstaan als gevolg van door opdrachtgever c.q.(door de opdrachtgever ingeschakelde) derden te verrichten werkzaamheden, dan wel ontstaan door omstandigheden die aan de opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever ingeschakelde derden te (ver-)wijten zijn, is de opdrachtgever aan Pipe Vision een geldelijke vergoeding verschuldigd, gelijk aan het gebruikelijke door Pipe Vision aan opdrachtgever in rekening te brengen loonkosten, huurprijs materieel en materiaalkosten. De opdrachtgever dient deze vergoeding van deze wachturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. 

8. Onder overuren wordt voorts het volgende verstaan: 

– maandag t/m vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur. 

– maandag t/m zaterdag van 24:00 uur tot 07:00 uur. 

– zaterdag van 07:00 uur tot 18:00 uur 

– zaterdag vanaf 18:00 uur tot maandag 07:00 uur. 

Overuren worden verrekend aan de tarieven van de op dat moment geldende prijslijst. Het zondagtarief telt voor Zon- en Feestdagen. 

9. Het hiervoor in lid 7 gestelde geldt tevens voor het uurtarief van het materieel dat door Pipe Vision ter beschikking wordt gesteld. 

10. Het eerste uur dient altijd volledig voldaan te worden. 

  

Artikel 3, Tekeningen, bestekken etc. 

1. Tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving en/of het bestek prevaleert de technische omschrijving c.q. het bestek. 

2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen die door Pipe Vision of in haar opdracht is vervaardigd, blijven eigendom van Pipe Vision
3. Indien de voormelde tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen door Pipe Vision of in haar opdracht is vervaardigd in het kader van een door  Pipe Vision gedane offerte en opdrachtgever de opdracht (uiteindelijk) niet aan  Pipe Vision verstrekt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na afwijzing, dan wel binnen 14 dagen nadat de offertetermijn als gevolg van artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden vervallen is, franco aan Pipe Vision te worden terug gezonden. Indien opdrachtgever dit nalaat, is hij aan Pipe Vision een direct opeisbare vergoeding verschuldigd voor de kosten van ontwerp en vervaardiging van de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen. Onverlet echter het recht van Pipe Vision om van opdrachtgever een vergoeding te vorderen voor alle overige met de offerte verband houdende gemaakte kosten. 

  

Artikel 4, Uitvoering van de overeenkomst. 

1. In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het werk vastgelegd. Indien dat niet is vastgelegd heeft als aanvangsdatum van het werk te gelden de dag waarop Pipe Vision feitelijk met de werkzaamheden aanvangt. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pipe Vision het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Pipe Vision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pipe Vision uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pipe Vision kenbaar behoorde te zijn. 

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pipe Vision de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5. Indien door Pipe Vision of door Pipe Vision ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Pipe Vision voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

  

Artikel 5, Wijziging van de overeenkomst. 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pipe Vision zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pipe Vision de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pipe Vision daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

  

Artikel 6, Verplichtingen Pipe Vision. 

1. Pipe Vision verplicht zich in te spannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht, uit te voeren. 

2. Pipe Vision stelt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege.
Pipe Vision is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden wat dat betreft. Opdrachtgever is gehouden Pipe Vision dienaangaande juist en tijdig te informeren. 

  

Artikel 7, Aansprakelijkheid Pipe Vision. 

1. Pipe Vision is niet aansprakelijk voor eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden) ontstane schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als gevolg van werkzaamheden door Pipe Vision of door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen de uitsluiting van deze aansprakelijkheid verhinderen. 

2. Voor zover door dwingend rechterlijke regelingen of bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever Pipe Vision van elke aansprakelijkheid voor schade, welke tijdens of als gevolg van de in het kader van de overeenkomst door of namens Pipe Vision werkzaamheden door derden worden geleden. 

3. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor en het volledige risico van de door of namens hem voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders en bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen. 

Pipe Vision zal de opdrachtgever wel zoveel mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door de opdrachtgever voorgeschreven gehanteerde constructies en werkwijzen, evenals op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn. 

Pipe Vision is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande. Opdrachtgever is dan ook gehouden Pipe Vision te vrijwaren van elke schade – bij wie deze ook mocht opkomen – die als gevolg van eventueel ondeugdelijk gebleken materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan. 

4. In die gevallen waarin Pipe Vision desondanks toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende of onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door Pipe Vision geleverde goederen. 

5. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten. 

6. De door Pipe Vision verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale offertebedrag, te boven gaan. 

  

Artikel 8, Verplichtingen van de opdrachtgever; Aansprakelijkheid tegenover Pipe Vision.

1. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat Pipe Vision tijdig kan beschikken: 

 • over de voor de opzet van het te verrichten werk benodigde gegevens (zoals tekeningen, technische omschrijvingen en/of bestekken) en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzing van Pipe Vision.

 • < >ver het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, meer speciaal daaronder begrepen de deugdelijke toegang tot het werk, zowel voor mens als materieel. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de voor het werk vereiste verkeersafzettingen mits is overeengekomen dat Pipe Vision daarvoor zou zorg dragen.

  over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen en werktuigen 

 • over afdoende aansluitingsmogelijkheden met voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie binnen een straal van 50 meter. 

 • over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen 

  2. De kosten van de in verband met de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever. 

  3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de werkzaamheden van Pipe Vision behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door Pipe Vision daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel  Pipe Vision als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen en (zo nodig) met inachtneming van het in artikel 2 sub 7 en 8 bepaalde, aan Pipe Vision (of door deze ingeschakelde derden) te vergoeden. 

  4. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten en/of schade, verband houdende met (de verwijdering van) in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Pipe Vision en/of door Pipe Vision ingeschakelde derden. 

  5. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen tevens: 

 • Het vast komen zitten van de slang tijdens het doorspuiten van de riolering, te wijten aan defecten aan het (onderliggend) rioolstelsel of te wijten aan de slechte staat waarin het riool zich bevindt. Tevens komen voor zijn rekening de kosten die gemoeid zijn met alle extra handelingen, materiaalkosten en arbeidstijd die nodig is om de betreffende slang weer los te krijgen; 

 • Mogelijke vervuiling van de woning en/of andere ruimten die ontstaat als gevolg van het doorspuiten onder hoge druk; 

 • Schade veroorzaakt door het ontstoppen van afvoerleidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan gebreken zijn; 

 • Schade veroorzaakt gedurende het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of producten welke verharden (bv. cement, caustic soda enz.) en die in de leidingen zijn gekomen, waardoor de leidingen niet meer te ontstoppen zijn met behulp van de in de servicewagen van Pipe Vision beschikbare apparatuur zoals frees- en hogedrukreinigingsmachines; 

  6. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten, verband houdende met de directe en/of indirecte invloed van de weersgesteldheid op (de voortgang van) de werkzaamheden (zoals bij: wateroverlast door regenval, hoge waterstand van rivieren die in het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd stromen), evenals de als gevolg daarvan ontstane schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Pipe Vision en/of door Pipe Vision ingeschakelde derden. 

  7. Voor rekening en risico van opdrachtgever komt de directe en/of indirecte invloed van mechanische afwatering en/of drukriolering op (de voortgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Pipe Vision, door Pipe Vision ingeschakelde derden. 

    

  Artikel 9, Onwerkbaar Weer. 

  Partijen treffen een regeling in geval van onwerkbaar weer. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever, tenzij en voor zover Pipe Vision ter zake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken. Indien niet tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor rekening van opdrachtgever. 

    

  Artikel 10, Overmacht. 

  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

  2. Mochten al vóór het intreden van een dergelijke omstandigheid door Pipe Vision prestaties zijn verricht dan is opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan Pipe Vision te voldoen. Pipe Vision zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen. 

    

  Artikel 11, Bouwstoffen en materialen. 

  1. Alle eventueel door de opdrachtgever aan te leveren en door Pipe Vision te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede kwaliteit zijn, geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan de daartoe gebruikelijke c.q. wettelijke eisen en overheidsvoorschriften. 

  De opdrachtgever heeft in te staan voor de juiste soort, kwaliteit en hoeveelheid van de door hem aan Pipe Vision of aan door Pipe Vision ingeschakelde derden ter beschikking te stellen bouwstoffen en materialen. Pipe Vision is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever indien mocht blijken dat de door opdrachtgever voorgeschreven materialen en bouwstoffen op enigerlei wijze niet voldoen. 

  2. Pipe Vision (en/of eventueel door haar ingeschakelde derden) is(zijn) niet gehouden deze te gebruiken bouwstoffen en materialen te onderzoeken en/of te keuren. De opdrachtgever kan indien hij dit wenst – de door Pipe Vision te gebruiken bouwstoffen en materialen wel laten keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd (of, indien overeengekomen, op monsters) of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna. 

  3. Indien de opdrachtgever de bouwstoffen en materialen niet keurt of laat keuren, geldt tussen partijen dat opdrachtgever deze de bouwstoffen en materialen stilzwijgend heeft goedgekeurd. 

  4. Voor het geval partijen over de kwaliteit van de bouwstoffen en materialen van mening verschillen, zijn zij bevoegd de bouwstoffen en materialen door een door beiden te benoemen onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening opdrachtgever. 

  5. Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf moment waarop deze op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd zijn aangevoerd. 

  6. Zowel opdrachtgever als Pipe Vision kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een, in onderling overleg genomen en door beide partijen gewaarmerkt en verzegeld, monster wordt bewaard. 

  7. Alle bouwstoffen en materialen worden door Pipe Vision voor rekening van de opdrachtgever afgevoerd. 

  8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door deze van het werk te worden verwijderd. Opdrachtgever dient Pipe Vision schriftelijk van deze wens op de hoogte te stellen. 

    

  Artikel 12, Werkbonnen. 

  1. Medewerkers van Pipe Vision vullen werkbonnen in en dienen deze in bij de opdrachtgever, mocht hij daarom vragen en aanwezig zijn. 

  Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van: 

 • de uitgevoerde werkzaamheden. 

 • het aantal gewerkte uren, inclusief reis en/of transporttijden. 

 • soort en aantal van ingezet materieel en werkzame personen. 

  2. Indien de werkbon door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdrachtbon. 

  3. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na indiening van de werkbon aan Pipe Vision heeft medegedeeld dat deze onjuistheden bevat, geldt het op de werkbon vermelde als juist. 

    

  Artikel 13, Oplevering, onderhoudstermijn. 

  1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

 • Wanneer Pipe Vision hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en opdrachtgever het werk mondeling dan wel schriftelijk heeft goedgekeurd 

 • Bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever of de rechthebbende met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

  2. Kleine gebreken, die binnen de in artikel 13 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, dan wel tot enige gerechtvaardigde opschorting. 

  3. Bij onthouding van de goedkeuring van (een deel van) het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen 14 dagen na de eerste oplevering schriftelijk mededeling te doen aan Pipe Vision onder opgaaf van de redenen hiervoor. Indien de opdrachtgever Pipe Vision niet binnen deze termijn schriftelijk heeft geïnformeerd, geldt het werk als goedgekeurd. 

  4. Pipe Vision zal de in artikel 13 lid 2 bedoelde kleine gebreken, evenals de alsnog aan de dag getreden gebreken die binnen dertig dagen na oplevering schriftelijk te hare kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, voor zover dit niet het herstel van uitvoeringsfouten betreft. 

  5. Na de in het lid genoemde termijn, vervalt de aansprakelijkheid van Pipe Vision voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien een geval als voorzien in artikel 7A:1645 BW zich voordoet dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en Pipe Vision daarvan binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan. 

  6. Kleine gebreken, die binnen de in artikel 13 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, dienen schriftelijk te worden medegedeeld opdat herstel door Pipe Vision kan plaatsvinden. Het inschakelen van een ander bedrijf voor bovenstaand herstel komt voor rekening van opdrachtgever, welke rekening niet kan worden verrekend met werkzaamheden welke Pipe Vision heeft verricht. 

    

  Artikel 14, Betalingen. 

  1. De opstelling van de facturen vindt plaats op basis van de ingezonden werkbonnen en/of goedgekeurde offerten. 

  2. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pipe Vision, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. 

  3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen elke maand, op de eerste werkdag van elke kalendermaand na de maand waarin de kosten zijn gemaakt, in rekening worden gebracht. 

  4 .Indien betaling van voorgaande termijnen nog niet zijn voldaan is Pipe Vision gerechtigd om de werkzaamheden te staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn en onverminderd het recht van Pipe Vision tot opvoering van kosten, schaden en interesten, die van de door Pipe Vision ingeschakelde derden daaronder begrepen. 

  5. Betaling van het aan Pipe Vision toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na de dag dat Pipe Vision de eindafrekening heeft ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

  6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke en handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke en handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

  7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Pipe Vision op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

  8. Pipe Vision heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pipe Vision kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Pipe Vision kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan. 

  9. Pipe Vision behoud het recht om het bedrag te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en een dergelijke zaak niet toerekenbaar is aan Pipe Vision, dat in redelijkheid niet van Pipe Vision mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 

    

  Artikel 15, Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Pipe Vision geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapportage’s, schetsen, tekeningen, dvd’s, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Pipe Vision totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Pipe Vision gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

  2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Pipe Vision zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

  4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

  5. Door Pipe Vision geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

  6. Voor het geval dat Pipe Vision zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pipe Vision of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pipe Vision zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

    

  Artikel 16, Incassokosten. 

  1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 

  2. Indien Pipe Vision hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

  3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 

    

  Artikel 17, Onderzoek, reclames. 

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pipe Vision. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pipe Vision in staat is adequaat te reageren. 

  2. Indien een klacht gegrond is, zal Pipe Vision de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pipe Vision slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8. 

    

  Artikel 18, Opzegging. 

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 

  2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Pipe Vision recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Pipe Vision zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 

  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pipe Vision, zal Pipe Vision in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

  4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pipe Vision extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

    

  Artikel 19, Opschorting en ontbinding. 

  1. Pipe Vision is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

 • na het sluiten van de overeenkomst Pipe Vision ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

  2. Voorts is Pipe Vision bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pipe Vision op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pipe Vision de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

  4. Pipe Vision behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

    

  Artikel 20, Teruggave ter beschikking gestelde zaken. 

  1. Indien Pipe Vision aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

  2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Pipe Vision het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 

    

  Artikel 21, In gebreke blijven van opdrachtgever. 

  1. Indien de opdrachtgever met de betaling van wat hij als gevolg van de overeenkomst en deze voorwaarden aan Pipe Vision verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover een rente van 1% per maand verschuldigd, ingaande op de dertigste dag na toezending van de betreffende factuur aan opdrachtgever tot aan de dag der complete voldoening. 

  2. Pipe Vision is na verloop van een maand na indiening van de eindafrekening bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien Pipe Vision tot invordering over gaat zijn alle daaraan verbonden kosten, de (buiten)-gerechtelijke daaronder begrepen, geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

    

  Artikel 22, Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat. 

  1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Opdrachtgever dient Pipe Vision bij aangetekende brief van de (voorgenomen) schorsing op de hoogte te stellen. Voorzieningen die Pipe Vision als gevolg van een schorsing heeft moeten treffen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht en door deze voldaan. Voor schade, die Pipe Vision tengevolge deze schorsing lijdt, is de opdrachtgever aansprakelijk. 

  2. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, zal, indien Pipe Vision dit wenst, het al uitgevoerde werk worden afgerekend, waartoe Pipe Vision bij opdrachtgever een rekening indient, gespecificeerd op de wijze als bij het afsluiten van de overeenkomst is bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Opdrachtgever zal deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. 

  3.Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Pipe Vision bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen en de overeenkomst – voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden. In dat geval dient de opdrachtgever – behalve wat hij overigens op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan Pipe Vision verschuldigd is geworden – aan deze de schade, waaronder begrepen winstdervingschade, te vergoeden, welke voor Pipe Vision uit de beëindiging onvoltooide staat voortvloeit. Over wat de opdrachtgever uit dien hoofde verschuldigd is, dient Pipe Vision een gespecificeerde rekening in, evenals een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de schade. 

    

  Artikel 23, Aansprakelijkheid voor derden. 

  Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voor zover deze niet in dienst zijn van Pipe Vision, geacht te staan onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder bevindt of opdrachtgever zulk een beheerder niet heeft. Opdrachtgever zal Pipe Vision vrijwaren voor alle schade in het kader van het werk door derden geleden. 

    

  Artikel 24, (Dreigend) Tekortschieten van de opdrachtgever. 

  1. In geval de opdrachtgever niet,niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een met Pipe Vision gesloten overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeit, evenals wanneer Pipe Vision aanwijzingen heeft ontvangen over de verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever waardoor gerechtvaardigde twijfel ontstaat of deze zijn verplichtingen tegenover Pipe Vision zou kunnen nakomen, dan wel ingeval van faillissementsaanvrage of aanvrage van surseance van betaling van de opdrachtgever, evenals stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pipe Vision het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat Pipe Vision tot enige schadevergoeding of zekerheidsstelling gehouden is, onverminderd Pipe Vision toekomende rechten op vergoeding van schade, kosten en interesten. 

  2. In al deze gevallen is elke vordering, welke Pipe Vision ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, terstond en geheel opeisbaar. De opdrachtgever zal Pipe Vision in die gevallen de overeengekomen prijs, althans aanneemsom, betalen, verminderd met wat daarin is berekend voor het niet geleverde of het niet uitgevoerde gedeelte en met de eventuele al betaalde termijnen en verhoogt met een vergoeding van al door Pipe Vision geleden en te lijden schade. Eventueel nog op het werk aanwezige niet verwerkte materialen zal Pipe Vision op kosten van de opdrachtgever afvoeren. 

    

  Artikel 25, Toepasselijk recht, bevoegde rechter. 

  1. Op alle overeenkomsten gesloten met Pipe Vision en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij uitsluiting het Nederlands Recht van toepassing. 

  2. Ten aanzien van mogelijke geschillen, die tussen Pipe Vision en opdrachtgever kunnen ontstaan, dienen te worden voorgelegd:·Voor geschillen waarvan de kantonrechter/rechtbank bevoegd is om kennis te nemen: de Kantonrechter/rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtgever gevestigd is, dan wel wanneer een dergelijke vestiging ontbreekt de E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter te Tilburg. 

 • Alle andere (inhoudelijke) geschillen: de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland 

    

  Artikel 26, Afwijking van deze algemene voorwaarden. 

  Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk en rechtsgeldig, indien dat schriftelijk met Pipe Vision overeengekomen is. 

  Sint Oedenrode 31-12-2016

    

  Pipe Vision

  Dreesstraat 23

  5491 CH Sint Oedenrode